program unijny kierowany do bezrobotnych 30+


elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+
fundacja Educare et Servire
  Dla kogo?

  Osoby 30+ zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego bez pracy (osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane lub poszukujące pracy bez pracy), nie posiadające przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z następujących grup:

 • kobiety (bez względu na poziom wykształcenia czy okres pozostawania bez zatrudnienia)
 • osoby (mężczyźni i kobiety) o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. posiadające poziom wykształcenia uzyskany w edukacji formalnej do poziomu ISCED1-3 włącznie tj. maksymalnie na poziomie liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego lub technikum lub technikum uzupełniającego lub zasadniczej szkoły zawodowej) bez względu na okres pozostawania bez zatrudnienia,
 • osoby (mężczyźni i kobiety) długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nie mniej niż 12 miesięcy nieprzerwanie),
 • osoby od 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w Projekcie.

  Kryteria dostępu Kandydatów (obligatoryjne):
 • osoby powyżej 29 roku życia,
 • osoby zamieszkujące województwo podkarpackie,
 • osoby poszukujące pracy bez pracy / osoby bezrobotne,
 • osoby należące do min 1 z następujących grup: kobiety i/lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych do ISCED-3 i/lub osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy),
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i do podjęcia zatrudnienia.


  Co oferujemy?

 • szkolenia zawodowe z egzaminem + stypendium szkoleniowe
 • staże zawodowe + stypendium stażowe
 • rozbudowane poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) i/lub pośrednictwo pracy
 • wsparcie towarzyszące: pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości wsparcia; badania lekarskie i ubezpieczenia; środki na koszty opieki nad osobą zależną/dzieckiem.
 • Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!


  Kiedy?

  Nabór do projektu planowany jest w styczniu/marcu 2019 roku (I edycja), kwietniu/maju 2019 (II edycja) roku oraz w maju/czerwcu 2019 roku (III edycja). Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie WWW projektu.

  NABÓR TRWA!  Pozostałe informacje

  Cele projektu: zwiększenie, w okresie 01.01.2019–31.03.2020, poziomu aktywności zawodowej 72 osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy w wieku powyżej 29 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym ucz. proj.:
 • ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
 • nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
 • nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.

 • Planowane efekty projektu:
 • osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej ogółem 44% uczestników projektu po opuszczeniu programu;
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 70% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i/lub 50% uczestników projektu;
 • uzyskanie kompetencji przez 85% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kompetencyjnych.